kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, określonym postanowieniem aktu prawa wewnętrznego (art. 85 § 1 K.p.).

Ważne: Pracodawca wskazuje termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia w układzie zbiorowym pracy albo regulaminie pracy, a jeśli nie jest objęty tymi aktami - w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 104 § 2, art. 1041 § 1 pkt 5, art. 29 § 3 K.p.).

Informację o warunkach zatrudnienia przekazuje się pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jest to dokument o charakterze zindywidualizowanym, sporządzany dla każdego pracownika oddzielnie, zawierający zarówno informacje obowiązkowo udzielane przez wszystkich pracodawców, jak i tylko przez tych, u których nie obowiązuje regulamin.

Aktywne druki i formularze
Wzór informacji o warunkach zatrudnienia
dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

W zakresie terminu wypłat ustawodawca pozostawił pracodawcy pewien margines swobody. W przypadku, gdy wynagrodzenie jest płatne raz w miesiącu wypłaca się je z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Dzień ten należy jednak wyraźnie określić. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym (art. 85 § 2 i 3 K.p.).

  Przykład 1  

Stosownie do postanowień regulaminu pracy, wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc dokonuje się 6. dnia następnego miesiąca. Praca w zakładzie jest wykonywana od poniedziałku do piątku. W tej sytuacji wypłata powinna nastąpić:

  • za listopad 2015 r. w piątek 4 grudnia 2015 r.,
     
  • za grudzień 2015 r. we wtorek 5 stycznia 2016 r.,
     
  • za styczeń 2016 r. w piątek 5 lutego 2016 r., itd.


Przepisy określają jedynie graniczny termin wypłaty wynagrodzenia. Prowadzi to do wniosku, iż można jej dokonywać także z góry. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 191/99, OSNP 2000/22/814): "(...) Art. 85 § 2 KP (...) ma charakter normy semiimperatywnej, jednostronnie bezwzględnie obowiązującej. Jest to norma, która wyznacza minimalny zakres ochrony interesów pracownika jako zwykle słabszej strony stosunku pracy. Zastosowanie takiej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony stosunku prawnego tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze dla strony objętej ochroną normatywną. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi zasadniczo za pracę wykonaną (art. 80 KP) i dlatego wypłaca się je z dołu (art. 85 § 2 KP). Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają jednak wprowadzenia odstępstwa od tej reguły np. w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę. Treść umowy o pracę może być swobodnie kształtowana przez strony w ramach obowiązujących przepisów prawa. Strony mogą wprowadzać do umowy o pracę dowolne ustalenia, pod warunkiem, że nie będą one mniej korzystne dla pracownika niż obowiązujące normy prawne (art. 18 KP). Żaden przepis prawa ani charakter (natura) stosunku pracy lub zasady współżycia społecznego, nie stoją na przeszkodzie, aby strony umowy o pracę uzgodniły wcześniejszy, niż wynikający z art. 85 § 2 KP, termin płatności wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 18 § 1 KP postanowienia umowy o pracę mogą być korzystniejsze dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Ta podstawowa, ogólna zasada ochrony uprawnień pracowniczych może być oczywiście odniesiona również do przepisów dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę. (...)".

Wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Co do zasady, wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać w formie gotówkowej, do rąk pracownika. W praktyce jednak forma ta występuje już tylko incydentalnie. Obecnie wypłaty dokonuje się najczęściej przelewem na rachunek wskazany przez pracownika. Ustawodawca w art. 86 § 3 K.p. dopuszcza wykonanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w ten sposób w dwóch sytuacjach, a mianowicie gdy pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie, albo gdy tak stanowi obowiązujący w zakładzie układ zbiorowy pracy (w tym przypadku zgoda pracownika nie jest wymagana).

  Przykład 2  

Pracodawca przekazuje wynagrodzenie na rachunki bankowe pracowników. Ponieważ nie jest objęty układem zbiorowym pracy, zawarł postanowienie w tej sprawie w regulaminie pracy.

Postanowienie regulaminu jest nieważne (por. wyrok SN z dnia 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 324/02, OSNP 2004/18/313). Pracownicy skutecznie mogą domagać się wypłaty wynagrodzenia w gotówce. Mogą jednak także upoważnić pracodawcę pisemnie do przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, czym usankcjonują dotychczasową (niezgodną z przepisami) praktykę.

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60