kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016

Zmiany w regulaminie pracy zgodnie z procedurą

Regulaminy pracy i wynagradzania to najczęściej spotykane akty prawa zakładowego. Tworzą je obowiązkowo firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników, chyba że objęte są układem zbiorowym pracy. Wprowadzenie i zmiana regulaminów zakładowych wymaga zachowania określonej procedury. W przypadku regulaminu pracy jest ona czasochłonna i sformalizowana, jednak, w przeciwieństwie do regulaminu wynagradzania, pozostawia pracodawcy pewien zakres swobody.

Zmiany w regulaminie pracy zgodnie z procedurą
rys. Zmiany w regulaminie pracy zgodnie z procedurą

Sprawy porządkowe czasami do zmiany

Celem regulaminu pracy jest nadanie procesowi pracy w danym zakładzie pewnych ram organizacyjnych. Z tego względu prawa i obowiązki pracownika określane w tym regulaminie ustala się głównie w odniesieniu do porządku i dyscypliny pracy. Ma to wpływ na częstotliwość zmian dokonywanych w regulaminie pracy, sprawy porządkowe nie wymagają bowiem tak częstych korekt. Jednak i w tej materii występuje niekiedy potrzeba wprowadzenia nowych zapisów. Następuje to w trybie analogicznym do wprowadzania regulaminów.

Kodeks pracy przewiduje obowiązek skonsultowania treści takich aktów z zakładową organizacją związkową. Etap konsultacji jest obowiązkowy, przy czym brak akceptacji ze strony związków nie zamyka drogi do modyfikacji (albo utworzenia od podstaw) regulaminu pracy. W przypadku tego regulaminu proces konsultacyjny jest łagodniejszy dla pracodawcy niż to ma miejsce przy wprowadzaniu lub zmianie regulaminu wynagradzania. Nieuzyskanie związkowej zgody na określone zapisy w tym ostatnim regulaminie powoduje zablokowanie procesu jego tworzenia lub zmiany. Inaczej sprawa przedstawia się z regulaminem pracy.

Konsultacja ze związkami mniej wiążąca

Na pracodawcy ciąży obowiązek skonsultowania treści regulaminu pracy (w tym zmian do niego) z działającą u niego zakładową organizacją związkową lub z organizacjami, jeżeli jest ich więcej. Etap uzgodnień ze związkami musi nastąpić przed planowanym wejściem w życie regulaminu, ale brak pozytywnych efektów rozmów ze związkami nie oznacza zakończenia całej procedury. Pracodawca nadal ma taką możliwość, o czym stanowi art. 1042 K.p. Zgodnie z tym przepisem, w razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie (maksymalnie 30-dniowym w razie dwóch lub więcej organizacji), pracodawca wprowadza regulamin pracy lub zmiany do niego w drodze samodzielnej decyzji. Oczywiście przywilej samodzielnego wdrożenia regulaminu pracy lub wprowadzenia zmian w jego treści dotyczy też sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa organizacja związkowa.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że status zakładowej organizacji związkowej, uprawniający do bycia stroną w konsultacjach związkowych, ma tylko ta organizacja, która w danym zakładzie posiada co najmniej 10 członków. Przepisy prawa pracy nie przewidują wymogu konsultacji w sprawie regulaminu z przedstawicielstwami pracowniczymi innego typu niż związki, np. z przedstawicielami pracowników. Jedynie pośrednio można wywieść obowiązek skonsultowania zmian do regulaminu pracy z radą pracowników utworzoną w trybie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. nr 79, poz. 550 ze zm.). Z art. 14 ust. 1 tej ustawy wynika bowiem, że pracodawca obligatoryjnie konsultuje ze wspomnianą radą m.in. działania, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy. Takie działania mogą znaleźć odzwierciedlenie w treści regulaminu pracy (np. w razie wprowadzania nowych systemów czasu pracy). Dlatego planowane zmiany regulaminu w tym zakresie powinny zostać objęte konsultacją z radą pracowników. Wspomniane konsultacje nie zwalniają jednak pracodawcy z wymogu poczynienia uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Dwa tygodnie na wejście w życie

Stosownie do art. 1043 § 1 K.p. regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. O sposobie poinformowania pracowników decyduje pracodawca. Powinno to nastąpić w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie, np. przez wywieszenie regulaminu (zmiany do niego) na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie w internecie, wręczenie tekstu każdemu pracownikowi czy też w jeszcze innej formie. Przy ustalaniu daty wejścia w życie regulaminu trzeba pamiętać, że do biegu dwutygodniowego terminu nie uwzględnia się dnia przekazania treści regulaminu do wiadomości pracowników (art. 112 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 K.p.).

Zmiany regulaminu pracy na ogół nie wymagają modyfikacji treści umowy o pracę. Regulamin pracy dotyczy bowiem spraw o charakterze organizacyjnym, a takie kwestie nie powinny być przedmiotem umowy o pracę. Tylko w sytuacji, gdy strony wprowadziły do umowy zapisy dotyczące takich spraw, zmiany regulaminu pracy mogą pociągnąć za sobą konieczność dostosowania do nich treści umowy.

Aneks nr 2 do Regulaminu Pracy z dnia 20 stycznia 2007 r.

Z dniem 10 maja 2016 r. Pracodawca - Zakład Wyrobów Papierniczych w Kostrzynie n/O, dalej Pracodawca, oraz zakładowa organizacja związkowa NSZZ "Solidarność" działająca w tym zakładzie, zgodnie postanawiają wprowadzić w Regulaminie Pracy z dnia 20 stycznia 2007 r. następujące zmiany:

w § 10 po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:

10) W celu uzyskania zwolnienia od pracy w sprawach prywatnych pracownicy zobowiązani są złożyć pisemny wniosek w tej sprawie, ze wskazaniem godzin zwolnienia. Wniosek należy złożyć bezpośredniemu przełożonemu, który wyraża zgodę na udzielenie zwolnienia przez odręczną adnotację na wniosku.

Franciszek Gajowczyk
dyrektor 
Radosław Gil
Krystyna Kolecka
członkowie zarządu zoz

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60