kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego

Czy główny księgowy jednostki budżetowej, który zgodnie z Kodeksem pracy nie ma ewidencjonowanego czasu pracy, powinien mieć z góry ustalone sztywne godziny pracy, np. od 700 do 1500?

Czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego
rys. Czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego

To zależy od pracodawcy i systemu czasu pracy, jakim objęty jest główny księgowy.

Zgodnie z art. 128 § 2 pkt 2 K.p., główni księgowi należą do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Zaliczenie ich do tej grupy osób powoduje, że choć obowiązują ich te same normy czasu pracy jak innych pracowników, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, to pewne ustawowe ograniczenia dotyczące czasu pracy nie mają do nich zastosowania. I tak nie dotyczy ich np. ograniczenie maksymalnego wymiaru tygodniowego czasu pracy wynoszące łącznie z godzinami nadliczbowymi przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym (art. 131 § 2 K.p.) czy też regulacje art. 132 § 1 K.p., gwarantujące pracownikom w każdej dobie prawo, do co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku. Przy czym jeśli dojdzie do skrócenia ich 11-godzinnego odpoczynku dobowego, powinni mieć oni zapewniony równoważny okres odpoczynku w danym okresie rozliczeniowym (art. 132 § 3 K.p.). Podobnie jest w przypadku odpoczynku tygodniowego, który powinien wynosić co najmniej 35 godzin, natomiast dla głównych księgowych może on obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny (art. 133 § 2 K.p.).

Główni księgowi jako pracownicy zarządzający nie mają także prawa do wynagrodzenia ani dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, bez względu na dzień czy porę jej wykonywania (art. 1514 § 1 K.p.), nie przysługuje im też żadna rekompensata za pełnienie dyżuru (art. 1515 § 4 K.p.).

Konsekwencją wskazanych wyżej ograniczeń w zakresie stosowania norm czasu pracy do tej grupy zatrudnionych brak jest obowiązku ewidencjonowania godzin wykonywania przez nich pracy, czyli rejestrowania ile godzin w danym dniu przepracowali (art. 149 § 2 K.p.). Nie oznacza to jednak, że czas pracy takich osób jest nienormowany albo że nie mogą oni pracować w ustalonych odgórnie godzinach pracy. Zależy to od systemu, w jakim są zatrudnieni i od ustalonego przez pracodawcę rozkładu ich czasu pracy.

W związku z tym, że przepisy Kodeksu pracy nie określają, w jakim systemie czasu pracy zatrudniony powinien być główny księgowy, kwestię tę rozstrzyga pracodawca. System taki powinien być określony w jednym z aktów wewnątrzzakładowych obowiązujących w firmie.

Ważne: Zgodnie z art. 150 § 1 K.p., systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy.

Pracodawca, biorąc pod uwagę rodzaj pracy i jej organizację, ustala zatem czy pracownicy (wszyscy lub ich określone grupy) pracować będą w organizacji podstawowej czasu pracy, czy też w ich przypadku bardziej racjonalne będzie wprowadzenie równoważnego lub innego systemu.

W przypadku głównego księgowego zatrudnionego w jednostce budżetowej najczęściej stosowanym systemem czasu pracy jest podstawowy, w którym praca wykonywana jest przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin. W systemie tym godziny rozpoczynania i kończenia pracy określa pracodawca. Do niego bowiem należy rozplanowanie czasu, w którym pracownik zobowiązany jest pozostawać do jego dyspozycji, w poszczególnych dniach i tygodniach okresu rozliczeniowego. Ustalenia takie mogą objąć także głównego księgowego.

Zwracamy uwagę! Z pytania nie wynika, w jakiej jednostce budżetowej zatrudniony jest główny księgowy, a tym samym, czy i w jakim zakresie będą do niego miały zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Może więc się zdarzyć, że czas pracy tego pracownika będzie uregulowany odmiennie. W takiej sytuacji rozwiązania z pragmatyki służbowej będą miały pierwszeństwo przed kodeksowymi, które mogą być wówczas stosowane, ale tylko w zakresie nieuregulowanym w pragmatyce. Na przykład czas pracy członków korpusu służby cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. nr 76, poz. 505 z późn. zm.), które zgodnie z art. 207 ust. 2 wymienionej ustawy zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych. W zakresie unormowanym tymi przepisami - w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej - nie stosuje się regulacji Kodeksu pracy. Zgodnie natomiast z art. 97 ustawy o służbie cywilnej, czas pracy członków korpusu służby cywilnej, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż osiem tygodni. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W rozkładach tych czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni.

W służbie cywilnej można stosować tylko dwa systemy czasu pracy: podstawowy i równoważny. Natomiast rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia (w tym godziny rozpoczynania i kończenia pracy) dla wszystkich pracowników ustala dyrektor generalny urzędu.

Swoją pragmatykę zawodową mają też m.in. pracownicy samorządowi. Chodzi tu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902), dalej ustawę. Jednak kwestie związane z czasem pracy, jakie uregulowane zostały w tej ustawie, to tylko praca w godzinach nadliczbowych oraz sposób określania rozkładu czasu pracy (art. 42 ustawy). Poza tym nie zawiera ona żadnych przepisów odnoszących się do czasu pracy tej grupy zawodowej, stąd też w pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy (art. 43 ustawy).

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60