kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015

Jak ewidencjonować czas pracy w firmie?

Zatrudnianie pracowników w ramach stosunku pracy obliguje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jego ustalenia dokonuje się w oparciu o liczbę przepracowanych godzin. Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy danego pracownika, która odzwierciedla czas i porę wykonywania przez niego pracy, a także okresy absencji w pracy. Obowiązek jej prowadzenia jest niezależny od liczby zatrudnionych pracowników.

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca jest zobowiązany, na mocy art. 149 § 1 K.p., do założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy, służącej prawidłowemu ustaleniu wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Ustawodawca ograniczył zakres ewidencji czasu pracy w przypadku niektórych grup zatrudnionych. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej, nie ewidencjonuje się godzin ich pracy. Dokumentuje się jednak w tej ewidencji ich czas pracy w pozostałym zakresie. Na żądanie pracownika pracodawca jest zobligowany udostępnić mu ewidencję do wglądu.

Wymogi odnośnie karty ewidencji czasu pracy określa § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji... (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.). Musi ona swoim zakresem obejmować:

  • pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
     
  • dyżury, urlopy,
     
  • zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Dodatkowe wymogi ewidencyjne dotyczą pracowników młodocianych. W stosunku do tej grupy zatrudnionych ewidencja czasu pracy obejmuje także czas pracy przy pracach im wzbronionych, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.


Wzór karty ewidencji czasu pracy dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.


Zazwyczaj sporządzanie ewidencji czasu pracy odbywa się w oparciu o listy obecności i rozkłady czy grafiki czasu pracy pracowników. Przy czym przepisy z zakresu prawa pracy nie ustalają wzoru formularza ewidencji czasu pracy. Pracodawcy mają więc obowiązek sporządzić ją we własnym zakresie, biorąc pod uwagę zasady wykonywania pracy w zakładzie. Dopuszczalna jest elektroniczna wersja ewidencji czasu pracy.

W przepisach z zakresu prawa pracy nie określono długości okresów, na które powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy. Decyzję w tym zakresie pozostawiono pracodawcy, o czym informuje PIP na stronie internetowej www.pip.gov.pl. Zatem ewidencja czasu pracy może obejmować miesięczne okresy, ale także kwartalne czy roczne, w zależności od potrzeb danego pracodawcy. Ma ona przy tym umożliwiać ustalenie m.in. należnego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Lista obecności

Z żadnego przepisu prawa pracy nie wynika powinność stosowania w zakładzie list obecności, które stanowiłyby potwierdzenie przybycia i obecności pracownika w pracy. W obecnych czasach coraz częściej stosuje się w tym celu inne sposoby, jak choćby karty elektroniczne lub logowanie się do systemu informatycznego. Jednak część pracodawców nadal prowadzi listy obecności. Ze względu na brak wzoru takiej listy w przepisach prawa pracy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ewidencji czasu pracy, pracodawcy samodzielnie muszą opracować wzór takiego dokumentu. Może on zawierać tylko podstawowe informacje, jak czas przybycia i opuszczenia pracy przez pracownika, ale może też mieć bardziej szczegółową formę, w której odnotowywane byłyby także wszystkie absencje oraz praca ponadnormatywna. Lista obecności jest też dobrym środkiem dowodowym w razie sporu z pracownikiem odnośnie czasu pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 62/99).

Co istotne, lista obecności pracownika w pracy generalnie nie zastępuje karty ewidencji czasu pracy. Może pełnić rolę tego dokumentu tylko w sytuacji, gdy swoim zakresem będzie obejmowała wszystkie dane określone dla ewidencji czasu pracy, wskazane w § 8 powołanego rozporządzenia.

Przykładowy wzór miesięcznej karty ewidencji czasu pracy

Jak ewidencjonować czas pracy w firmie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Czas-Pracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60