kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Odprawa emerytalna w równoległych stosunkach pracy

Wykonuję pracę jako księgowa równolegle w dwóch firmach. Przy czym w podstawowym stosunku pracy zatrudniona jestem na pełny etat, a w równoległym na 1/3 etatu. Ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego rozwiązuję umowy o pracę w obu zakładach pracy. Czy odprawę emerytalną otrzymam u każdego pracodawcy, czy tylko w podstawowym zatrudnieniu? Jak ją obliczyć?

Pracownica rozwiązując dwie równoległe umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę nabędzie prawo do dwóch odpraw emerytalnych, odrębnie w każdym stosunku pracy.

Warunki nabycia prawa do odprawy emerytalnej określono w art. 921 § 1 K.p. Stanowi on, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do przejścia na emeryturę, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Odprawa emerytalna ma charakter powszechny i dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Niekiedy przepisy odrębne dla niektórych grup pracowników przewidują korzystniejsze uregulowania w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wysokość odprawy emerytalnej.

Każda umowa o pracę oznacza nawiązanie oddzielnego, niezależnego stosunku pracy. Z tego tytułu pracownikowi przysługują uprawnienia pracownicze w każdym z tych stosunków pracy. Należą do nich m.in. wynagrodzenie za pracę czy urlop, a także odprawa emerytalna. W przypadku więc równoległego zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę w różnych zakładach, odprawa emerytalna będzie pracownikowi przysługiwała oddzielnie w każdym z tych zakładów, gdyż w każdym jest on pracownikiem. Wypłata odprawy emerytalnej w podstawowym zatrudnieniu nie pozbawia pracownika takiej odprawy w równoległym stosunku pracy.

Odprawę emerytalną wypłacaną na mocy Kodeksu pracy oblicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 7 powołanego rozporządzenia, przy ustalaniu odprawy emerytalnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zatem stałe miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy. Natomiast składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przyjmuje się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy. Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wlicza się w średniej wysokości wypłacanej w okresie 12 miesięcy.

Przykład

Pracownica rozwiązuje z dniem 31 grudnia 2017 r. umowę o pracę zawartą na pełny etat w podstawowym miejscu pracy w związku z przejściem na emeryturę. Również z tym dniem i z powodu przejścia na emeryturę rozwiązuje też umowę o pracę zawartą w równoległym zatrudnieniu na 1/3 etatu. W podstawowym stosunku pracy pracownica otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł oraz zmienne premie miesięczne, które w okresie od września do listopada br. wyniosły łącznie 2.700 zł. W równoległym zatrudnieniu pracownica otrzymuje tylko stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.500 zł.

Wysokość odprawy emerytalnej w podstawowym zatrudnieniu:

5.000 zł + (2.700 zł : 3) = 5.900 zł.

Wysokość odprawy emerytalnej w równoległym zatrudnieniu wynosi 1.500 zł.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60