kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015

Uwzględnienie wynagrodzenia za dyżur w stawce urlopowej

Pracownik w trzech miesiącach poprzedzających planowy urlop wypoczynkowy kilkakrotnie dyżurował w zakładzie pracy, za co otrzymał wynagrodzenie. Czy kwoty te należy przyjąć do podstawy wynagrodzenia urlopowego, a jeśli tak, to czy godziny pełnienia dyżuru uwzględniać w dzielniku do obliczenia stawki za godzinę urlopu?

Uwzględnienie wynagrodzenia za dyżur w stawce urlopowej
rys. Uwzględnienie wynagrodzenia za dyżur w stawce urlopowej

Wynagrodzenie za dyżur zwiększa podstawę urlopową, natomiast w liczbie godzin uwzględnia się jedynie godziny przepracowane.

Stosownie do art. 1515 K.p. pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Taki okres, o ile podczas jego trwania nie dochodzi do wykonywania pracy, nazywany jest dyżurem. Ta część dyżuru, która zostanie przepracowana zalicza się natomiast do czasu pracy.

Za czas dyżuru pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Powyższe nie dotyczy dyżuru domowego, chyba że przepisy wewnątrzzakładowe przewidują inaczej.


Zwracamy uwagę!
Od dyżuru tzw. kodeksowego należy odróżnić dyżury personelu medycznego, objętego ustawą o działalności leczniczej oraz kierowców objętych ustawą o czasie pracy kierowców, które są uregulowane w odrębny sposób.

Przechodząc do sposobu obliczania wynagrodzenia za urlop należy przypomnieć, że do jego podstawy przyjmuje się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
   
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
   
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
   
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
   
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
   
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
   
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
   
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
   
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
   
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Katalog ten został określony przepisem § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego i ma charakter zamknięty. Ponieważ nie zawiera wynagrodzenia za dyżur - należy je przyjąć do podstawy urlopowej.

Ważne: Stawkę za godzinę urlopu wypoczynkowego oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa (§ 9 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Dyżur nie stanowi okresu wykonywania pracy. Zatem brak jest podstaw do uwzględnienia godzin dyżuru w dzielniku do obliczenia stawki urlopowej.

  Przykład  

Pracownik jest wynagradzany według stałej stawki miesięcznej w wysokości 4.000 zł. W kwietniu 2015 r. skorzysta z urlopu wypoczynkowego. W trzech miesiącach poprzedzających kilkakrotnie pełnił dyżur w zakładzie (podczas żadnego nie wykonywał pracy), za który otrzymał wynagrodzenie: w styczniu (20 godz.) - 500 zł, w lutym (6 godz.) - 150 zł, w marcu (30 godz.) - 681,90 zł. W wymienionych miesiącach przepracował efektywnie łącznie 424 godziny (tj. w styczniu 120 godz., w lutym 144 godz. i w marcu 160 godz.). Jeżeli w kwietniu br. poza urlopem nie wystąpią inne nieobecności w pracy, pracownik otrzyma pełne wynagrodzenie zasadnicze oraz 3,14 zł za każdą godzinę urlopu ze składników zmiennych (wynagrodzenie za dyżur), zgodnie z wyliczeniem: (500 zł + 150 zł + 681,90 zł) : 424 godz. = 3,14 zł.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60