kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015

Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji

Zgodnie z kodeksową zasadą pracownik przebywając na urlopie wypoczynkowym nie może stracić na wynagrodzeniu. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego pociągająca za sobą zmianę tzw. składników zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc powoduje, że należy ponownie ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego. Przeliczenia trzeba dokonać w oparciu o przepisy rozporządzenia urlopowego.

Ustalanie wynagrodzenia za urlop

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia, okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.).

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem wskazanych w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, tzw. zmienne miesięczne, przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników wynagrodzenia mogą być one wliczone w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Do takich składników zalicza się np. wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe z przekroczenia dobowego czy zmienne premie regulaminowe miesięczne. Suma zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Trzecią grupę składników, czyli tych wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 rozporządzenia).

§ 10 powołanego rozporządzenia uregulowano sposób postępowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana wysokości lub składników zmiennych miesięcznych. Przepis ten przewiduje, że w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia o charakterze zmiennym przysługujących za okres nie dłuższy niż miesiąc lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. W podanych okolicznościach składniki zmienne wymagają przeliczenia.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
     
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem, gdyby w tym okresie nie korzystał z urlopu.
Przykład 1

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy do 30 czerwca br. otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.800 zł oraz premię regulaminową w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 lipca br. po podwyżce przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł. Pracownik w lipcu br. korzystał z 5 dni (40 godz.) urlopu. W miesiącach poprzedzających urlop wypłacono premie regulaminowe w następujących wysokościach: w kwietniu - 420 zł, w maju - 280 zł i w czerwcu - 504 zł.

Zmienne premie regulaminowe stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego spowodowała konieczność przeliczenia podstawy od kwoty 3.200 zł. Premie po przeliczeniu wynoszą: za kwiecień - 480 zł, za maj - 320 zł i za czerwiec - 576 zł.

Wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych wyniosło 110,80 zł, zgodnie z wyliczeniem:

(480 zł + 320 zł + 576 zł) : 496 godz. = 2,77 zł,

2,77 zł × 40 godz. = 110,80 zł.

Ponadto za lipiec br. pracownikowi należało wypłacić stałe miesięcznej wynagrodzenie w pełnej wysokości wynoszącej 3.200 zł.


Przykład 2

Pracownik pełnoetatowy do 30 czerwca br. był wynagradzany według stawki 15 zł na godzinę, a od 1 lipca br. otrzymuje 17 zł na godzinę. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje też wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych w porze dziennej. W lipcu br. korzystał z 10 dni (80 godzin) urlopu wypoczynkowego. W każdym z miesięcy przyjmowanych do podstawy wynagrodzenia urlopowego pracował w nadgodzinach. W kwietniu otrzymał wynagrodzenie za pracę wraz z wynagrodzeniem i dodatkami za 6 godzin nadliczbowych w kwocie 2.655 zł, w maju (8 godzin nadliczbowych) - 2.580 zł, a w czerwcu (12 nadgodzin) - 2.790 zł, a po przeliczeniu odpowiednio: za kwiecień - 3.009 zł, za maj - 2.924 zł i za czerwiec - 3.162 zł.

Obliczenie wynagrodzenia za urlop:

(3.009 zł + 2.924 zł + 3.162 zł) : 522 godz. (czas przepracowany od kwietnia do czerwca wraz z nadgodzinami) = 17,42 zł,

17,42 zł × 80 godz. = 1.393,60 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60