kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015

Określenie w regulaminie terminu wypłaty wynagrodzenia

Czy poprawne jest sformułowanie postanowienia regulaminu pracy wskazujące, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się do 30. dnia miesiąca?

Takie postanowienie regulaminu nie jest prawidłowe, gdyż termin wypłaty wynagrodzenia za pracę pozostaje nieokreślony.

Stosownie do przepisów art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej jeden raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie.

Ważne: Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu powinno być wypłacane z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jedynie składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy (np. premie kwartalne, nagrody jubileuszowe).

Postanowienia umów o pracę lub obowiązujących w firmie aktów prawa wewnątrzzakładowego mogą przewidywać wypłatę wynagrodzenia za okresy krótsze niż miesiąc, np. tygodniowe, a także z góry, pod warunkiem, że jest to korzystne dla pracownika. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 191/99, OSNP 2000/22/814): "(…) art. 85 § 2 K.p. podobnie jak wiele innych przepisów prawa pracy, ma charakter normy semiimperatywnej, jednostronnie bezwzględnie obowiązującej. Jest to norma, która wyznacza minimalny zakres ochrony interesów pracownika jako zwykle słabszej strony stosunku pracy. Zastosowanie takiej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony stosunku prawnego tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze dla strony objętej ochroną normatywną. (…)".

Z kolejnych regulacji kodeksowych wynika, iż miejsce, termin oraz czas i sposób wypłaty wynagrodzenia określa regulamin pracy lub przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy. Termin wypłaty musi być stały i z góry ustalony. Należy go wskazać jednoznacznie w regulaminie pracy. U pracodawcy, który nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy jest podawany w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (art. 1041 § 1 pkt 5 K.p. oraz art. 29 § 3 K.p.). Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym ten dzień (a nie w następnym dniu). Termin wypłaty wynagrodzenia można wyznaczyć w tym samym miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje, np. 30. dnia każdego miesiąca, lub w kolejnym miesiącu z podanym wyżej zastrzeżeniem (nie może on przekraczać 10. dnia następnego miesiąca).

  Przykład  

Postanowieniem regulaminu pracy określono że: "Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane raz w miesiącu w terminie od 26 do 30 dnia tego miesiąca.".

Jest to rozwiązanie nieprawidłowe, ponieważ z regulaminu nie wynika jednoznacznie kiedy pracownik otrzyma wynagrodzenie. Treść postanowienia należy zmienić wskazując konkretnie: "Termin wypłaty wynagrodzenia przypada na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego.".


Zwrac
amy uwagę! Pracodawca, który przekazuje wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy pracownika ma obowiązek przekazać polecenie przelewu z takim wyprzedzeniem, aby w dniu ustalonym w regulaminie jako dzień wypłaty wynagrodzenia, pieniądze znajdowały się na rachunku, a pracownik mógł nimi swobodnie dysponować.

Wskazanie terminu wypłaty na dzień przypadający przed zakończeniem miesiąca wiąże się z pewnymi utrudnieniami, co wynika z faktu, iż wypłacając wynagrodzenie za dany miesiąc brak jest pełnej informacji o pracy w ostatnich jego dniach. Może wystąpić bowiem albo praca nadliczbowa, albo niezdolność do pracy czy nieusprawiedliwiona absencja. Każdorazowo niezbędna jest zatem weryfikacja informacji o zdarzeniach, które miały wpływ na wysokość ostatecznego wynagrodzenia za dany miesiąc i odpowiednia korekta dokonanej wypłaty. W przypadku nadpłaty pracodawca korzysta z art. 87 § 7 K.p. Zgodnie z powołanym przepisem z wynagrodzenia za pracę podlegają odliczeniu w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Odliczenia można dokonać nie później niż w najbliższym terminie płatności. Takie odliczenie nie wymaga zgody pracownika (por. wyrok SN z dnia 4 października 1994 r., sygn. akt I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89).

Niedotrzymanie przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia skutkuje po stronie pracownika uprawnieniem do odsetek, nawet jeśli opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.

W uzupełnieniu należy dodać, że niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia w ustalonym terminie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny (art. 282 § 1 pkt 1 K.p.).

www.KodeksPracy.pl - Regulaminy zakładowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60